Weiqing Daoren Tie - Huang Tingjian


Ying'en Gate, Shaoxing


Poem, Rocks, and Orchid - Zheng Xie


Mountain Market - Xia Gui


Shrimp - Qi Baishi
click for detail


The Temple Of Marquis Wu, Hanzhong


Self-Portrait - Ren Xiong


Boat Under Moonlight - Gao Jianfu
Click Image For Detail


Bamboo In Monochrome - Wen Tong
click image for more detail