Emperor Taizong Of Song


Ten Kings Of Hell - Jin Chushi


Weiqing Daoren Tie - Huang Tingjian


Ying'en Gate, Shaoxing


Mountain Market - Xia Gui


Bamboo In Monochrome - Wen Tong
click image for more detail


Besotted by Flower Vapors


Face Of Bao Zheng In Singapore


Emperor Gaozong Of Song - Anonymous