From "Eight Views of Xiaoxiang" - Li Shi


Ten Kings Of Hell - Jin Chushi


Minamoto No Yoritomo - Fujiwara No Takanobu


Mosteiro De Alcoba├ža


The Moonlight Fight Between Yoshitsune And Benkei. Gojo Bridge, Kyoto - Utagawa Kuniyoshi


Heinrich Von Veldeke In Hasselt, Belgium


Emperor Gaozong Of Song - Anonymous


...By Emperor Huizong Of Song


Clouds Rising From A Green Sea - Ma Yuan